ประวัติบริษัท

บริษัท พังงา ทิมเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตแถวหน้าของเมืองไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เริ่มเปิดดำเนินกิจการในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยการดำเนินการในระยะแรกนั้น ได้นำเอาไม้ซุง เช่น ไม้ยูงยาง มาใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิต ไม้อัด ในเวลาต่อมาเมื่อมีการปิดป่า บริษัทฯเป็นโรงงานแรกที่ได้มีการริเริ่มนำเอาไม้ยางพาราที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น เข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการ ผลิตไม้อัด รวมถึงการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จนสามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ในปัจจุบันบริษัทฯจัดเป็นผู้ผลิตไม้อัดที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศ ผลิตไม้อัดประเภท ไม้อัดทำแบบและไม้อัดทำเฟอร์นิเจอร์ ส่งขายทั้งในและต่าง ประเทศ

ก้าวย่างแห่งการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2537 บริษัท ได้ก่อตั้งโรงงาน พังงา พาราวู้ด ขึ้นมาเพื่อดำเนินตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการจะนำเอาเศษวัตถุดิบที่เหลือใช้จากทางโรงงานผลิตไม้อัด รวมถึงเศษไม้ยางพาราเล็กๆ ที่ไม่ สามารถใช้ในโรงงานผลิตไม้อัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร โดยนำเอา เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย มีความเที่ยงตรงสูงภายใต้การควบคุมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มาใช้ผลิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และ ไม้ OSB เพื่อให้ได้ ผลิตภันฑ์ไม้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ของบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

และในปี 2546 ได้มีการก่อตั้ง บริษัท พังงาไม้อัด จำกัด ขึ้นเพื่อเป็นที่จำหน่ายและกระจากผลิตภัณฑ์ไม้ของบริษัท อาทิเช่น ไม้อัดแบบ ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดเคลือบฟิล์ม ไม้ปาร์ติเกิ้ล และไม้ OSB พังงา เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มีการขยายตัวมากขึ้น ได้รับบริการที่ทั่วถึง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นผู้ผลิตไม้อัด, ไม้ฟิลม์, ไม้ปาร์ติเกิ้ล และไม้ OSB ที่มีคุณภาพดีที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน"

พันธ์กิจ

 • เป็นโรงงานผลิตไม้อัดแบบ, ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์, ไม้ฟิลม์, ไม้ปาร์ติเกิ้ล และไม้ OSB ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบรับกับทุกการใช้งานในตลาด
 • พัฒนาเพิ่มพูนทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการทำงานของพนักงานในบริษัท
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอยู่เสอม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
 • คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงาน

วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ในการบริหารงาน

 • มีความรอบคอบในการวางแผน ( การจัดการอย่างมีรูปแบบ )
 • มีมโนภาพที่ดี (เป็นนักคิดที่ดี)
 • มีสามัญสำนึก (ใช้โอกาศ ใช้จังหวะให้ถูก)
 • มีความรู้กว้างขวางในงานที่ต้องทำ (มีประสบการณ์)
 • เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (มีระเบียบวินัย)
 • มีความอดทนสูง (เต็มใจพร้อมเผชิญงานหนัก)
 • มีความทะเยอทะยาน (ทำความเข้าใจ เข้าถุง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)
 • สนใจในงานที่รับผิดชอบ (รู้หน้าที่ มีจริยธรรม)
 • กล้าตัดสินใจ (แน่วแน่ มั่นคง มีเหตุและผล)
โดย คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ บริษัทในกลุ่มไม้อัดพังงา)